ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: de ondernemer: de verkoper/opdrachtnemer, die met de
afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan; Aflevering: de feitelijke aanbieding van de
gekochte producten en/of halfgerede producten aan de afnemer; Oplevering: het gebruiksklaar,
zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk.
☐ De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat
of wil aangaan;
☐ De consument en of de zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf; De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
☐ Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst met een consument waarbij tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW
☐ Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of halfgerede producten aan de
afnemer; Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten
en/of het werk.

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten,
rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt /
zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor
Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
☐ Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts
geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke)
Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.
☐ Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de
opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft
de tegenstrijdigheid.
☐ Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
☐ De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
☐ De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als de ondernemer dat vraagt moet de
afnemer ze direct teruggeven. Als de ondernemer daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft,
kan hij die opeisen.
☐ Afnemer mag aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer
geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen
☐ Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet
verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de
ondernemer
☐ Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die
direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de
dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken.

GEGEVENS OPDRACHTGEVER/AFNEMER

Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft
voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en
tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden
verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem
verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de
Opdracht niet anders voortvloeit.
☐ Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige
Bescheiden.
☐ Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat
Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. .
☐ In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot)
belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door
Opdrachtnemer aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende
informatie ondertekent en verzendt.
☐ Op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever
verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

DE OFFERTE

☐ Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt.

DE OVEREENKOMST

☐ Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.
☐ In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
☐ Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de ondernemer voldoende zekerheid vragen
voor het nakomen van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee
verder gaat.
☐ De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering
van de afnemer
☐ Het vervoer van de producten is niet bij de prijs inbegrepen, behalve als er iets anders is
afgesproken. De ondernemer draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Als de
producten door een beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt de ondernemer voor een goede
verzekering.
☐ Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de
overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik
als dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting
niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of
prijsvermindering.

LEVERING EN UITVOERING

☐ De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en
bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening
van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan de ondernemer
kenbaar heeft gemaakt.
☐ Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als de vermoedelijke levertijd niet
wordt gehaald, wordt de ondernemer een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra
termijn is maximaal een maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd. Eventuele
prijsverhogingen binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend. Bij overschrijding van de
extra termijn of de vast afgesproken levertijd mag de afnemer de overeenkomst zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vragen

☐ Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
☐ Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij na levering maar voor het vervoer zo veel
mogelijk controleren of de producten onbeschadigd en compleet zijn.

ONUITVOERBAARHEID OVEREENKOMST DOOR OVERMACHT

☐ Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de
partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen
ontheven. Wanneer een product niet op voorraad is behouden we ons het recht om de bestelling met
14 dagen uit te stellen.
☐ Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is
door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als
redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen
overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht om de overeenkomst geheel
respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid
gemaakte en te maken kosten.

HERROEPINGSRECHT

☐ De afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
bedenktijd van 30 dagen met opgave van zwaarwichtige redenen ontbinden. De ondernemer mag de
consument vragen naar de reden van herroeping, en deze tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
☐ De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de afnemer, of een vooraf door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als de afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze
over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
weigeren.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
☐ Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
afnemer. De afnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
☐ Als de afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug
te betalen.
☐ Als de afnemer annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde
inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de
brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele
kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom,
behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als de afnemer annuleert terwijl
hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden. 2. De in lid 1 genoemde percentages
zijn vaststaand, behalve als de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer
aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. 3. Een annulering geschiedt bij voorkeur
schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt de ondernemer dit schriftelijk.
☐ De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor
de consument.

BETALING

☐ Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door
de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn
aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
☐ Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch
zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij
afnemer op zijn verzuim wijst. De ondernemer geeft hem de kans alsnog binnen 14 dagen na
ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet. Na
deze nadere termijn mag de ondernemer zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde
invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de afnemer. Die kosten
zijn beperkt tot maximaal het door weten regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom.
☐ De ondernemer mag aan consumenten wettelijke rente berekenen als na de termijn van lid 1 nog
steeds niet is betaald. De rente mag berekend worden vanaf de in lid 2 genoemde termijn totdat
alles is betaald. Bij een zakelijke afnemer mag de ondernemer wettelijke handelsrente berekenen
na in lid 2 genoemde termijn.

GESCHILLEN

☐ Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door ondernemer veroorzaakte schade aan
afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer. Dit moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren. Als bij (op)levering
geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan afnemers eigendommen
te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer klachten of schade zo spoedig mogelijk
daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen na
(op)levering geen melding door ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten
onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt.
☐ De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten
kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken
☐ Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van
overeenkomsten kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden
gemaakt bij de Geschillencommissie Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
Hoe dit in zijn werk gaat is na te lezen op www.cbw-erkend.nl. Elektronisch kan een klacht worden
ingediend via www.degeschillencommissie.nl. Een geschil wordt alleen behandeld als de consument
zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft gemeld.

NEDERLANDS RECHT

☐ Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan
Nederlands recht. Als de consument gevestigd is in een ander EU-land dan Nederland en de wet in
dat EU-land kent hem verdergaande rechten toe, dan zal de ondernemer deze rechten toepassen.

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.